Ochrana

Oboznámenie so spracúvaním osobných údajov:

podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

1. Identifikačné údaje predávajúceho:

Lamron s. r. o.
J. Goliána 8923/37
036 01 Martin

Prevádzka:

Lamron s. r. o.
Sučianska cesta 29
036 01 Martin

IČO: 51636077

IČ DPH: SK2120727169

OR SR Žilina odd. Sro 69790/L

Prevádzkovateľ: Michal Bílek, kontakt@dovezieme.sk

Zástupca prevádzkovateľa: Jan Bílek, kontakt@dovezieme.sk, 0903-521607

Telefonická podpora, zákaznícky servis, reklamácie: 0903 322 601

2. Účely spracúvania osobných údajov:

- Spracovanie údajov za účelom odosielania newslettra popr. telefonickej ponuky tovaru na základe súhlasu dotknutej osoby
Prvá hlava, §13, odstavec 1, bod a) nariadenia GDPR - vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov  

- Spracovanie údajov za účelom odosielania tovaru kupujúcemu

Prvá hlava, §13, odstavec 2, bod a) nariadenia GDPR - vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov  

3. Zoznam osobných údajov dotknutej osoby:

meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa

4. Ďalšie informácie:

- Osobné údaje nebudú poskytované Tretím stranám ani iným Sprostredkovateľom

- Osobné údaje budú uchovávané po dobu 5 rokov

- Spoločnosť Lamron s.r.o. sa zaväzuje dodržiavať mlčanlivosť v súvislosti so získaním osobných údajov

5. Práva dotknutej osoby:

- Ako dotknutá osoba máte právo prístupu k svojím údajom. V prípade Vášho záujmu Vám vieme vystaviť písomné potvrdenie, aké údaje o Vás uchovávame. 

- Ako dotknutá osoba máte právo na opravu svojich osobných údajov. V tomto prípade Vás žiadame o písomnú informáciu, ktorý údaj si želáte opraviť.

- Ako dotknutá osoba máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov. Toto právo by ste nemali v nasledujúcich prípadoch:

a. Na splnenie povinnosti podľa zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná 

b. Na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu, alebo na štatistické účely

c. Na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov

- Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek namietať proti spracuvávaniu Vašich osobných údajov v prípade, že sa nepreukáže účel spracúvávania na aký ste ich poskytli.

Ako dotknutá osoba máte právo na prenosnosť údajov. Máte právo žiadať prenesenie Vašich spracovávaných osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi.

6. Obmedzenie spracúvania osobných údajov:

- Ako dotknutá osoba máte právo na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov

a. Ak napadnete správnosť osobných údajov. Obmedzenie sa vzťahuje len na dobu, pokiaľ si predajca overí správnosť Vašich osobných údajov.

b. Spracúvavanie je protizákonné, a miesto vymazania žiadate obmedzenie spracúvavania osobných údajov.

7. Návrh na začatie konania na návrh dotknutej osoby:

- Dotknutá osoba má právo podať Návrh na začatie konania dotknutej osoby podľa §100 Zákona o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov č. 18/2019, ak sa cíti dotknutá na svojich právach podľa ustanovení tohto zákona. Úrad má povinnosť sa vyjadriť do 30 dní od doručenia Návrhu na začatia konania priamo dotknutej osobe.