Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vítame Vás v internetovom obchode Dovezieme.sk (ďalej len „Stránka“). Pred nákupom a využitím našich služieb si prosím pozorne prečítajte nižšie uvedené podmienky a upozornenia. Tieto obchodné podmienky sú zmluvou medzi Vami ako Kupujúcim a spoločnosťou Lamron, s.r.o. , Dovezieme.sk ako Predávajúcim.  Zaškrtnutím vyjadrujete súhlas s ustanoveniami a podmienkami uvedenými nižšie.

1. Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „Podmienky“) sa vzťahujú na všetky obchodné vzťahy uzatvorené prostredníctvom systému elektronického obchodu Dovezieme.sk a upravujú práva a povinnosti medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Podmienky sú stanovené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vo veciach neupravených týmito Podmienkami, základné zásady a princípy obchodných vzťahov upravujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 zb. v znení neskorších predpisov. Všetky ustanovenia tu uvedené sú platné, pokiaľ nie je písomnou zmluvnou formou medzi dodávateľom a zákazníkom uvedené inak.

„Predávajúcim“ sa rozumie:

Lamron s. r. o.
J. Goliána 8923/37
036 01 Martin

Prevádzka:

Lamron s. r. o.
Sučianska cesta 29
036 01 Martin

IČO: 51636077

IČ DPH: SK2120727169

OR SR Žilina odd. Sro 69790/L

„Kupujúcim“ sa rozumie v elektronickej databáze Predávajúceho zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú Objednávku. Kupujúci je povinný v registračnom formulári uviesť presné a pravdivé údaje. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov.

„Príjemcom“ sa rozumie v Objednávke Kupujúcim zadefinovaná fyzická alebo právnická osoba určená na prevzatie predmetu Objednávky na adrese uvedenej v registračnom formulári ako miesto dodania (ďalej len „Dodacia adresa“).

„Objednávkou“ sa rozumie vyplnený a odoslaný elektronický objednávkový formulár obsahujúci informácie o Kupujúcom, poprípade Príjemcovi (pokiaľ nie je totožný s Kupujúcim), objednanom tovare z ponuky obchodu a cene tohto tovaru a služby.

„Položkou“ sa rozumie ktorýkoľvek produkt z produktového katalógu. Objednávka môže obsahovať niekoľko položiek z produktového katalógu a taktiež každá položka v Objednávke môže byť zastúpená rôznym počtom kusov.

2. Objednávka – uzatvorenie kúpnej zmluvy

2.1  Odoslaná Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci záväzne potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Podmienkami a že s nimi bezvýhradne súhlasí. Odoslaním elektronickej Objednávky Kupujúci akceptuje všetky ustanovenia Podmienok v znení platnom v deň odoslania tejto Objednávky.
2.2  Pod odoslaním Objednávky sa chápe kliknutie na tlačidlo „Objednať s povinnosťou platby“ pri spracovaní nákupného košíka na Stránke v časti „Pokladňa“.
2.3  Záväzným pre účely Objednávky je výber tovaru na základe popisu. Vizuál a obrázky majú nezáväzný, iba informatívny charakter.
2.4  Hmotnosť produktov pre účel zistenia celkovej hmotnosti nákupu je orientačná, nemusí zodpovedať skutočnosti.
2.5  Všetky Objednávky podané prostredníctvom Stránky sú pre Kupujúceho záväzné.
2.6  Kúpna zmluva je uzavretá potvrdením Objednávky Predávajúcim. Potvrdenie Objednávky sa Kupujúcemu automaticky zobrazí na stránke hneď ako potvrdí Objednávku a zároveň Kupujúci dostáva informáciu o tomto potvrdení e-mailom alebo SMS správou.
2.7  Kúpna zmluva nadobúda účinnosť zaplatením v zmysle bodu 4.2 alebo bodu 4.3.
2.8  Za pracovné hodiny je považovaný čas od 07.00 do 17.00 v pracovné a voľné dni pokiaľ na ne nepripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja.

3. Cena tovarov a služby

3.1  S výnimkou tovarov vzťahujúcich sa k bodu 3.2 týchto Podmienok, ceny tovarov sú tie ako sú uvedené na Stránke v čase zaslania Objednávky a ceny v tejto výške sú aj účtované.
3.2  Pri vážených tovaroch (ako niektoré položky u ovocia a zeleniny a pod.) je cena stanovená za definovanú hmotnostnú jednotku (1 kg). Účtovaná cena je však cena vypočítaná na základe skutočnej hmotnosti naváženej v čase váženia tovaru.
3.3  Všetky ceny uvádzané na Stránke sú vrátane DPH v príslušnej výške určenej v zmysle právnych predpisov platných a účinných v čase platby za tovar.
3.4  Výsledná cena, ktorá sa objaví v Objednávke pred jej potvrdením Kupujúcim, je uvedená vrátane všetkých daní a poplatkov, obsahuje cenu vratných obalov v prípade objednania tovarov takto balených resp. bežne distribuovaných.
3.5  Ceny tovarov sa menia na Stránke priebežne v závislosti od aktuálnych ponúk obchodných partnerov a dodávateľov Predávajúceho.
3.6  V prípade uhradenej a akceptovanej Objednávky podľa bodu 2.6 cena takto objednaného tovaru je záväzná pre obe zmluvné strany.
3.7  Celková cena každej Objednávky je súčtom ceny za tovar a ceny za dovoz tovaru služby.
3.8 Predávajúci môže zmeniť pred potvrdením objednávky cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru, alebo pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená.

4. Platobné podmienky

4.1  Úhradu celkovej ceny Objednávky je možné realizovať elektronickou platbou prostredníctvom platobného terminálu Predavajúceho alebo v hotovosti pri doručení tovaru. Platby je možné realizovať kreditnými a debetnými kartami Visa, Visa Electron, MasterCard Electronic, Maestro a V Pay. Platby stravnými lístkami neprevádzkujeme.

Č. účtu: SK38 1100 0000 0029 4205 4052

Tatrabanka a.s.

4.2  Úhrada zrealizovaná iným spôsobom ako je definované v bode 4.1 môže byť akceptovaná iba na základe predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho.
4.3 Ako doklad o zaplatení slúži faktúra vystavená a zaslaná na e-mail Kupujúceho v čase dokončenia objednávky príp. faktúra vyhotovená platobným terminálom. Potvrdenie o úhrade dostane Kupujúci vo forme faktúry.

4.4. Prosíme, čítajte si pozorne miesto dodania. Nevozíme do všetkých oblastí. V prípade objednávky na miesto dodania, kde našu službu neposkytujeme, a pri platbe kartou dopredu si môžeme účtovať storno poplatok za platbu kartou vo výške 2% z ceny objednávky /Platba platobnej spoločnosti/.

5. Dodacie podmienky

5.1  Miestom dodania tovaru je Dodacia adresa určená Kupujúcim (na Stránke uvedené v časti Nákupný košík- „Zákazník“) nachádzajúca sa v obciach a mestách okresov Martin a Turčianske Teplice, Žilina, Bytča, Ružomberok (okrem Liptovská Osada, Liptovské Revúce a Liptovská Lužná, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo. Popr. sa zoznam miest na doručovanie nachádza aj v sekcii "Kam doručujeme?" na hlavnej stránke. Kupujúci môže mať nadefinovaných viacero Dodacích adries.
5.2  Tovar dodáva Predávajúci denne. V prípade, že na niektorý z uvedených dní pripadá štátny sviatok a/alebo deň pracovného pokoja, môže byť takýto deň chápaný ako nepracovný.
5.3  Dátum a čas dodania si Kupujúci môže zvoliť pri zadávaní Objednávky v  „Poznámke“.
5.4  Za najskorší možný termín dodania si môže Kupujúci určiť nasledujúci pracovný deň.
5.5  Po dohode medzi Kupujúcim a Predávajúcim je možný dovoz aj v iných časových intervaloch a na iné miesta dodania ako sú uvedené v bode 5.1, 5.4 a 5.5.
5.6  V prípade dodania Objednávky v rozsahu menej ako 100% objednaných Položiek alebo kusov jednotlivých tovarov, je Kupujúcemu zohľadnená príslušná čiastka za nedodaný tovar.
5.7  Tovar bude doručený na adresu uvedenú v poli „Platba, doprava“. Cena dopravného okresy Martin, Turčianske Teplice, Bytča, Žilina, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Dolný Kubín, Tvrdošín, Trstená, Námestovo je určená na 2,50 eura s DPH. Ak má objednávka hodnotu viac ako 40 eur s DPH, tak je doprava zadarmo. Doručením Objednávky sa rozumie dopravenie tovaru po prvé uzamykateľné dvere domu či bytového domu. V prípade, že Kupujúci býva v obytnom súbore, do ktorého je vstup obmedzený (rampa, brána, vrátnik a pod.), je povinný zabezpečiť personálu Predávajúceho prístup. Predávajúci nenesie zodpovednosť za nedodanie tovaru v prípade neumožnenia prístupu na Dodaciu adresu a v prípade, že sa Dodacia adresa nenachádza v okrese Martin.
5.8  Prebratím Objednávky môže Kupujúci poveriť aj inú osobu, ktorým je Príjemca. Príjemca môže prebrať tovar v prípade neprítomnosti Kupujúceho v čase, ktorý si Kupujúci vybral pre donášku tovaru a zároveň Príjemca akceptuje prebratie tovaru za tých istých pravidiel a podmienok, ktoré si pre donášku vybral Kupujúci. Osoba na Dodacej adrese, ktorá preberie tovar, je zo strany Predávajúceho pokladaná za autorizovanú osobu na prebratie tovaru. Ak ani Kupujúci, ani Príjemca nebude prítomný v priestoroch prebratia tovaru, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho a snažiť sa dohodnúť iný termín dodávky tovaru.
5.9  V prípade, že objednávku nebude možné doručiť z dôvodu na strane Kupujúceho, je Kupujúci povinný odobrať tovar na mieste určenom Predavajúcim.
5.10  V prípade nepriaznivého počasia alebo v prípade nepredvídaných komplikácií, bude potrebné prispôsobiť dodávku tovaru týmto podmienkam. V prípade veľmi výrazného omeškania bude Kupujúci zo strany Predávajúceho kontaktovaný a upovedomený o predĺžení času dodania. Objednaný tovar Predávajúci doručí hneď v prvý možný termín, ktorý mu podmienky umožnia.
5.11 Vlastnícke právo k tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím, pod podmienkou zaplatenia celej kúpnej ceny.

6. Reklamácia objednávky

6.1  Predávajúci garantuje kvalitu dodávaného tovaru.
6.2  Pri prebraní tovaru je potrebné si skontrolovať počet jednotlivých položiek, ako aj prípadné fyzické poškodenie tovaru. Po skotrolovaní je Kupujúci/Príjemca v prípade nespokojnosti s kvalitou doručeného tovaru povinný Predávajúceho o túto skutočnosť informovať. Kupujúci/Príjemca má právo tovar neprevziať a požiadať o reklamáciu. Kupujúci je povinný uskladňovať zakúpený tovar podľa inštrukcií výrobcu na obale. Reklamácia nebude uznaná ak preukázateľne zákazník nedodržal inštrukcie výrobcu, alebo závada bola zapríčinená jeho zlou manipuláciou a skladovaním.
6.3  Reklamovať je možné len tovar zakúpený prostredníctvom www.dovezieme.sk.
6.4  Reklamáciu je nevyhnutné uplatňovať bez zbytočného odkladu, a to hneď na mieste pri doručení tovaru Kupujúcemu.
6.5  Reklamácia musí byť vyhotovená emailom na kontaktné údaje objednavky@dovezieme.sk. Zákaznícka linka: 0903-322601, v pracovných dňoch od 7.00 - 17.00
6.6  Na tovar sa vzťahujú identické záručné podmienky, ako sú uvedené na výrobku od daného výrobcu/dovozcu/dodávateľa.
6.7  Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za všetky straty, ktoré mu vzniknú tým, že úmyselne porušil niektoré z predchádzajúcich ustanovení resp., že neuvádzal pravdivé údaje vo svojom registračnom formulári.
6.8  Včas reklamovaný tovar, preukázateľne zakúpený prostredníctvom internetového obchodu www.dovezieme.sk (faktúra alebo príjmový pokladničný doklad), bude reklamácia riešená po dohode s kupujúcim:
a) výmenou za tovar nový (ak je na sklade),
b) vrátením peňazí na účet zákazníka 
c) odrátaním sumy reklamovaného tovaru v nasledujúcej objednávke.

7. Storno objednávky

7.1  Zadanú Objednávku je možné zo strany Kupujúceho stornovať telefonicky na zákazníckej linke 0903322601, 0903521607 v pracovných dňoch od 7.00 - 17.00  alebo zaslaním emailu na adresu: objednavky@dovezieme.sk s uvedením čísla objednávky najneskôr 60 minút po vykonaní objednávky.
7.2 Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude bezodkladne kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi Predávajúcim a Kupujúcim o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, Predávajúci sa zaväzuje vrátiť Kupujúcemu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok podľa bodu 5.6.

8. Záručná doba

8.1  Na potraviny je poskytovaná záručná doba rovnajúca sa dátumu spotreby uvedeného na obale. Záručná doba na drogériu a spotrebný tovar je taká, aká je uvedená na obale. Na výrobky, ktoré nemusia mať uvedenú záručnú dobu sa vzťahuje zákonná záručná doba. Pri používaní tovaru je potrebné riadiť sa návodom na použitie a údržbu.
8.2  Priložený doklad o predaji zaslaný e-mailom na pri dokončení objednávky slúži zároveň ako záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň odovzdania tovaru. Práva a povinnosti Kupujúceho sa riadia podľa Občianskeho zákonníka. Záruku si je možné uplatniť prostredníctvom zákazníckeho servisu Predávajúceho.

9. Práva a povinnosti predávajúceho

9.1  Predávajúci je povinný spracovať záväznú Objednávku, odoslať objednaný tovar a dodať ho na Dodaciu adresu ak je tovar dostupný na sklade Predavajúceho alebo u partnerov Predavajúceho.
9.2  Predávajúci má povinnosť vymazať registrovaného zákazníka z databázy v prípade, že o to zákazník písomne požiada.
9.3  Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy (záväznej Objednávky) odstúpiť až do okamihu dodania tovaru, ktoré je predmetom danej kúpnej zmluvy, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu. Kupujúci týmto berie na vedomie, že Predávajúci spravidla od takej zmluvy odstúpi v prípade, že sa tovar prestal vyrábať alebo dodávať na trh.
9.4  Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne meniť ustanovenia týchto Podmienok a všetky ceny a poplatky bez predchádzajúceho upozornenia. Nové Podmienky a cenník nadobúdajú účinnosť a sú záväzné pre Kupujúceho ich uverejnením na Stránke.
9.5  Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb pri publikovaní jednotlivých údajov na Stránke.

10. Práva a povinnosti kupujúceho

10.1  Kupujúci je povinný kedykoľvek v rámci zvoleného časového intervalu byť dostupný a schopný prevziať Objednávku.
10.2  Kupujúci je povinný uviesť správnu a úplnú Dodaciu adresu, na ktorú má byť objednaný tovar doručený.
10.3  Kupujúci je povinný odobrať objednaný tovar v rozsahu uvedenom v Objednávke a zaplatiť celkovú cenu. Výnimku tvoria ovocie a zelenina pri ktorých má Kupujúci právo požadovať náhradný tovar pri nespĺňaní požiadaviek, čomu by sa dalo predísť osobným výberom tovaru. Ide o estetickú závadnosť, či pri kusovom tovare o veľkosť.
10.4  V prípade porušenia povinností definovaných v bodoch 10.1 až 10.3, t.j. že Kupujúci na vyzvanie nie je spôsobilý prevziať (neprevezme) Objednávku kedykoľvek v stanovenom časovom intervale, je takéto porušenie považované za neprebratie Objednávky zo strany Kupujúceho a Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu poplatok 15 EUR. Kupujúci je aj naďalej svojou objednávkou viazaný.
10.5  Kupujúci má právo na vymazanie svojich osobných údajov z databázy Predávajúceho, ak ho o to požiada písomnou formou. Predávajúci sa týmto zaväzuje najneskôr do 3 dní od doručenia písomnej žiadosti Kupujúceho údaje o Kupujúcom z databázy vymazať. V databáze zostanú iba údaje potrebné pre účely účtovníctva, daňové účely ako aj iné účely v súlade so zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých predpisov.
10.6  V prípade, že tovar pri prevzatí Príjemcom nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu dodal tovar zodpovedajúci kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou daného tovaru za tovar objednaný alebo za iný porovnateľný tovar.
10.7  Kupujúci zodpovedá za aktuálnosť svojich údajov zadaných na Stránke, vrátane adresy, platobných informácií, telefónneho čísla, emailovej adresy a údajov týkajúcich sa iného preberateľa tovaru. Aktualizovať údaje môže Kupujúci v sekcii „Moje nákupné centrum- Moje údaje“ na Stránke alebo cez zákaznícky servis Predávajúceho.

11. Ochrana osobných údajov

11.1  Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej Objednávky v rámci internetového obchodu Dovezieme.sk, Kupujúci týmto udeľuje Predávajúcemu súhlas so zhromažďovaním, spracovaním a archivovaním osobných údajov o Kupujúcom a jeho nákupoch pre účel poskytovania služieb Predávajúceho v zmysle zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, ďalej podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Tento súhlas je poskytnutý na dobu 5 rokov a môže byť kedykoľvek písomne odvolaný. V takom prípade Predávajúci odstráni zo svojej databázy všetky osobné údaje Kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu.
11.2  Predávajúci vynaloží maximálne úsilie na zabezpečenie absolútnej diskrétnosti informácií o Kupujúcom a ich dostupnosti len tým osobám, ktoré potrebujú tieto informácie k realizácií služieb Predávajúceho.
11.3  Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje Kupujúceho neposkytne v akejkoľvek podobe tretej strane alebo sprostredkovateľom. Osobné údaje Kupujúceho budú podľa zákona prísne zabezpečené a použité výhradne pri komunikácii medzi Predávajúcim a Kupujúcim. Spracovanie a nakladanie s osobnými údajmi prebieha v súlade so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, ďalej podľa článku 13., NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12. Licencie, Autorské práva

12.1  Autorské a vlastnícke práva. Celý obsah ako aj dizajn, text a grafika, vrátane úprav, výberov a zbierania a všetok software sú majetkom Predávajúceho. Predávajúci týmto udeľuje súhlas výhradne len na ich prezeranie, elektronické kopírovanie a tlačenie v papierovej podobe za účelom zriadenia Objednávky.
12.2  Akékoľvek ďalšie používanie materiálov zo Stránky, zahŕňajúc modifikácie, distribúciu alebo kopírovanie za účelom iným ako bolo definované v bode 12.1, je bez predchádzajúceho súhlasu Predávajúceho zakázané. Kupujúci alebo tretia strana berie na vedomie, že Predávajúci ostáva jediným vlastníkom takýchto materiálov a že Kupujúci alebo tretia strana nezískava žiadne vlastnícke ani autorské práva stiahnutím takýchto materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo odvolať kedykoľvek túto autorizáciu a akékoľvek použitie môže byť okamžite prerušené písomným oznámením zo strany Predávajúceho.
12.3  Ochranná známka/Logo. Označenie „Dovezieme.sk“, všetky logá Predávajúceho a všetky tituly, písma, mená, grafika a tlačidlové ikony, známky služieb, ochranné známky a/alebo pracovný odev Predávajúceho alebo iný majetok patriaci Predávajúcemu nesmie byť použitý iným spôsobom než je presne vymedzené v týchto Podmienkach.
12.4  Všetky ostatné ochranné známky, mená produktov a názvy spoločností alebo logá objavujúce sa na Stránke sú majetkom ich zákonných vlastníkov a Kupujúcemu nevzniká žiadne vlastnícke ani autorské právo týkajúce sa týchto ochranných znakov, loga, názvov používaním Stránky alebo služieb Predávajúceho.

13. Dostupnosť stránky

13.1  Kupujúci berie na vedomie, že sa môže vyskytnúť situácia, kedy Stránka nebude prístupná alebo nebude z akéhokoľvek dôvodu fungovať.
13.2  Prístup na Stránku je zabezpečený použitím užívateľského mena (ďalej len „ID“) a hesla Kupujúceho. V prípade zabudnutia hesla môže Kupujúci požiadať cez Stránku o nové heslo a systém mu automaticky vygeneruje nové prístupové heslo. Výhradne Kupujúci je zodpovedný za autorizovaný alebo neautorizovaný prístup na jeho účet pod jeho užívateľským menom.
13.3  Kupujúci súhlasí so znášaním zodpovednosti za dôvernosť informácií týkajúcich sa jeho ID a hesla a znášaním poplatkov súvisiacich s použitím jeho hesla na Stránke. Kupujúci súhlasí s tým, že v prípade neoprávneného nahlásenia na Stránku pod jeho ID a heslom bezodkladne informuje zákaznícku linku Predávajúceho a nebudete toto heslo a ID používať do okamihu, kým mu Predávajúci neodsúhlasí ďalšie používanie jeho ID a hesla.
13.4  Kupujúci súhlasí s uplatnením zákonov, ktoré upravujú služby poskytované Predávajúcim, Stránky a týmito Podmienkami. Kupujúci potvrdzuje, že je plnoletý (18 ročný a viac) a je spôsobilý súhlasiť so zmluvou a vykonávať hore uvedené povinnosti.

14. Záverečné ustanovenia

Práva Kupujúceho vo vzťahu k Predávajúcemu vyplývajúce zo zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov zostávajú týmito Podmienkami nedotknuté. Predávajúci nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto Podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť a má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.

Tieto Podmienky vstupujú do platnosti dňa 1. februára 2020